Các chương trình học bổng

26/04/2017

VIỆN HÀN LÂM
KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
  
 
   
 Số: 61 /QĐ-ĐHKHCN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  
 
   
 
    Hà Nội, ngày  10  tháng  04  năm 2017
QUYẾT ĐỊNH
Quy định về cấp Học bổng và Hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội
HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI
 

      Xét đề nghị ngày 20/02/2017 của Bộ phận Công tác Sinh viên về việc ban hành quy định về xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội;
      Căn cứ văn bản hợp nhất số 28/VBHN-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh, sinh viên trong các trường chuyên, trường năng khiếu, các cơ sở giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
      Căn cứ Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 – 2021;
      Căn cứ Quyết định số 2067/QĐ-TTg ngày 09/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường ĐHKHCNHN;
 
QUYẾT ĐỊNH:
 
Điều 1. Ban hành Quy định về việc xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội. (Văn bản đính kèm).
Điều 2. Quy định về việc xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội được áp dụng từ năm học 2017-2018.
Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh văn phòng Trường, Bộ phận Công tác Sinh viên, Phụ trách Đào tạo, Bộ phận Kế toán và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
 
Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Các PHT (để p/h);
- Lưu VT; CTSV.
HIỆU TRƯỞNG
                                         
(đã ký)
 
Patrick Boiron

Xem chi tiết tại đây: QuydinhHocbong.2017
Chia sẻ: