Danh sách thực tập Khoá 3 (2014-2016) thạc sĩ Vũ trụ

09/04/2019

Thực tập năm nhất
 

STT

Họ và tên

Tiêu đề

Người hướng dẫn

Cơ quan

Chuyên ngành

1

Trần Đức Dũng

Normalization of annual land cover change in Markov chain

Phạm Văn Cự

Hanoi University of Science

Khoa học Vũ trụ

2

Hoàng Quốc Nam

Application of remote sensing for forest monitoring

Phạm Việt Hòa

Space Technology Institute (STI)

Khoa học Vũ trụ

3

Phạm Thị Thanh Hoa

Atmospheric Correction and Calculation of some physical indices of VNRedSat1 Images

Phạm Văn Cự

 

Hanoi University of Science

Khoa học Vũ trụ

4

Tăng Quang Minh

Research and device control education by software CATIA V6

Nguyễn Ngọc Văn Thành

 

PLMCC - USTH

Công nghệ Vệ tinh


Thực tập năm hai
 

STT

Họ và tên

Tiêu đề

Người hướng dẫn

Cơ quan

Chuyên ngành

1

Trần Đức Dũng

Line broadening by water vapor and greenhouse gases remote sensing

Ha Tran,

LISA

Université Paris-Est Créteil

Khoa học Vũ trụ

2

Hoàng Quốc Nam

Les observations de la mission Global Precipitation Measurments (GPM) pour l'estimation des pluies et de la convection en Asie du Sud Est

Catherine Prigent,

LERMA

 

Observatoire de Paris

 

Khoa học Vũ trụ

3

Phạm Thị Thanh Hoa

Validation of GMP data over Vietnam and surrounding areas

Ngô Đức Thành

 

Hanoi University of Science

Khoa học Vũ trụ

Chia sẻ: