Danh sách thực tập Khoá 6 (2017-2019) thạc sĩ Vũ trụ

24/04/2019

Thực tập M1

No

Student's name

Internship topic

Lab/Institue

Speciality

1

Vũ Phan Việt

Hoa

Using drought index for drought assessment and monitoring in south region of Vietnam with remote sensing data

Hochiminh City Space Technology Application Center, 

SS

2

Phan Thị Thùy

Dương

Study on water detection from Landsat time series data using Datacube platform

VNSC

SS

3

Phan Thị

Thơ

Land use mapping using satellite image

Institute of Geography, Vietnam Academy of Science and Technology

SS

4

Vũ Đình

Trung

Design and evaluate the glinder or UAV models for the weather data collection mission

Centre for Informatics and Computing

ST

5

Trần Thanh

Đạt

Design and simulation glinder for high altitude ballou on stmospheric observations

Centre for Informatics and Computing

ST

6

 

Phạm Việt

Dũng

study and development of a simple ion thruster model for satellite training kit

VNSC 

ST

 

Thực tập M2


Trong năm 2019 này, tất cả 5 học viên M2 của chương trình thạc sĩ Vũ trụ đều chọn đi thực tập trả lương tại Pháp.
 
STT Họ và Tên Tên đề tài Người hướng dẫn Nơi thực tập Chuyên ngành
1 VŨ Phan Việt Hoa

Theo dõi sự thay đổi độ che phủ rừng với dữ liệu SAR

Thierry KOLECK

Trung tâm nghiên cứu sinh quyển từ không gian – CESBIO Khoa học vũ trụ
2 PHAN Thị Thuỳ Dương

Tối ưu hoá dữ liệu vệ tinh về lượng mưa trên lãnh thổ Việt Nam

Fillipe ARIES

Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Bức xạ và Vật chất trong Vật lý thiên văn (LERMA), Đài Thiên văn Paris

Khoa học vũ trụ
3 PHẠM Việt Dũng

Development d’un banc de test pour l’électronique de lecture du satellite ATHENA/X-IFU

Damien Prêle

Phòng thí nghiệm Hạt thiên văn và Vũ trụ học (APC), Đại học Paris Diderot (Paris 7)

Công nghệ vệ tinh
4 VŨ Đình Trung

Nghiên cứu đặc tính thiết bị điện tử và mô phỏng TCAD

Jerome BOCH

Viện nghiên cứu Điện tử và Hệ thống (IES), Đại học Montpellier

Công nghệ vệ tinh
5 TRẦN Thanh Đạt

Support d'aptique en carbure de silicium optic mount made of silicon carbide.

Laurent Martin

Phòng thí nghiệm Vật lý thiên văn Marseille (LAM)

Công nghệ vệ tinh
 
 
Chia sẻ: