Thủ tục xin cấp học bổng

26/04/2017

QUY TRÌNH, THỦ TỤC XÉT, CẤP HỌC BỔNG VÀ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Quy trình, thủ tục xét, cấp học bổng và hỗ trợ tài chính cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh Trường ĐHKHCNHN được tiến hành theo 03 bước sau đây:

Bước 1: Thông báo, cấp đơn và nhận hồ sơ xét học bổng và hỗ trợ

Từ ngày 01/10 đến ngày 15/10 hàng năm, Phòng CTSV thông báo đến toàn thể sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh của Trường về việc cấp đơn và nhận hồ sơ xin học bổng và hỗ trợ.

Bước 2: Tổng hợp và thống kê danh sách đề nghị xét, cấp học bổng trình hội đồng và ra quyết định công nhận

Trong vòng 15 ngày sau thời hạn nhận đơn xin học bổng và hỗ trợ từ sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh và danh sách đề xuất của các Khoa, cán bộ Phòng CTSV thống kê, tổng hợp danh sách trình Hội đồng xét, cấp học bổng và hỗ trợ và trình Hiệu trưởng để ra quyết định công nhận.

Bước 3: Thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng và hỗ trợ

Tháng 11, Phòng CTSV, Khoa và các đơn vị liên quan có trách nhiệm công bố rộng rãi Quyết định và danh sách SV được cấp học bổng và hỗ trợ.

Học bổng và hỗ trợ sẽ được cấp theo hình thức chuyển khoản qua ngân hàng 2 lần/năm học sau khi sinh viên hoàn thiện việc đóng học phí.

Chia sẻ: